Інформація про інвентаризацію районних цільових та комплексних

 

Інформація про інвентаризацію районних цільових та комплексних програм

по Татарбунарському району, заходи яких

здійснювались протягом 2011 - 2014 років

 

 

№ п/п

 

 

Назва програми

Рішення

 районної ради, яким затверджена програма

Відповідальний виконавець

Наявність паспорту

програми

Ресурсне забезпечення згідно заходів програм на 2011 – 2014 роки (за рахунок коштів бюджету району) тис.грн.

Фінансування програм упродовж 2011-2014 років

 

 

Показники оцінки виконання

програм

 

 

План

 

 

Факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Комплексна програма розвитку зрошення та поліпшення екологічного стану сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів Татарбунарського району на період до 2015 року

Рішення Татарбунарської районної ради від 01.11.2007 р. № 120 – V

Татарбунарське міжрайонне управління водного господарства

 

немає

 

1850

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

2

Програма «Зерно Татарбунар-щини 2008-2015»

Рішення Татарбунарської районної ради від 05.03.2008 р. № 163 – V

Управління агропромислового розвитку райдержадміні-страції

 

немає

 

1200,0

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

3

Цільова програма недержавного пенсійного забезпечення працівників

Рішення Татарбунарської районної ради від

Територіальний центр соціального обслуговування

 

немає

 

1490,4

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

бюджетної сфери районного підпорядкування та посадових осіб місцевого самоврядування на 2009-2018 роки

30.01.2009 р. № 281 – V

(надання соціальних послуг) райдержадміні-страції

 

 

 

 

лись

4

Районна програма імунопрофі-лактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 11.12.2009 р.

№ 383 – V

 

Комунальний заклад «Татарбунарська центральна районна лікарня»

 

немає

 

831,6

 

151,0

 

136,5

Зниження рівня захворюваності населення на інфекції

5

Регіональна Програма регулювання земельних відносин щодо забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель в Татарбунарському районі на 2010-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 02.07.2010 р. № 446 – V

Відділ Держземагентства у Татарбунарському районі Одеської області

 

 

немає

В межах бюджетних асигнувань

 

241,5

 

171,3

Здійснення заходів із забезпечення раціонально-го викори-стання та охорони земель

6

Районна Програма з реалізації в районі конвенції ООН про права дитини на період  2011-2016 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 26.10.2010 р. № 492 – V

Служба у справах дітей райдерж-адміністрації

 

немає

 

168,5

 

72,9

 

46,0

Виконання вимог законо-давства щодо забезпечення захисту прав та інтересів дітей

 

7

Комплексна Програма розвитку туризму і курортно-рекраційної галузі Татарбунарського району Одеської області на 2011-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 02.02.2011 р.

№ 50 – VI

 

 

Відділ культури райдержадміні-страції

 

 

немає

 

600,0

 

310,5

 

304,5

Покращення інфраструктури туристичної галузі району

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

Комплексна програма «Розвиток фізичної культури та спорту в Татарбунарському районі до 2015 року»

Рішення Татарбунарської районної ради від 02.02.2011 р.

№ 60 – VI

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж-адміністрації 

 

 

немає

 

569,0

 

118,4

 

112,4

Удосконалення організа-ційної струк-тури фізич-ного вихо-вання і масо-вого спорту в районі

 

9

Цільова комплексна  програма «Розвиток футболу в Татарбунарському районі до 2015 року»

Рішення Татарбунарської районної ради від 02.02.2011 р.

№ 61 – VI

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж-адміністрації 

 

 

немає

 

214,0

 

39,2

 

36,8

Сприяння у забезпеченні високого рівня розвитку футболу в районі

 

10

Програма «Архів-захист історичної пам’яті Татарбунарщини» на 2011-2015 роки»

Рішення Татарбунарської районної ради від 14.04.2011 р.

№ 74 – VI

Татарбунарська райдержадміні-страція

 

 

немає

В межах бюджетних асигнувань

 

5,0

 

5,0

Здійснення заходів з покращення зберігання історичних документів

11

Програма «Трудовий архів-захист соціально-правових інтересів громадян» на 2011-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 14.04.2011 р.

 № 75 – VI

Татарбунарська районна рада

 

немає

 

58,0

 

30,0

 

28,5

Збереження та поліпшен-ня якості ар-хівних доку-ментів, що стосуються соціального захисту гро-мадян району

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

Комплексна Програма «Освіта Татарбунарщини на період 2011-2014 роки»

Рішення Татарбунарської районної ради від 14.04.2011 р.

№ 76 – VI

Відділ освіти райдержадміні-страції

 

немає

 

500,0

 

43,0

 

40,0

Створення сприятливих умов для одержання освітніх послуг кожним громадянином району

13

Комплексна Програма оновлення містобудівної документації Татарбунарського району на період 2011-2016 років

Рішення Татарбунарської районної ради від 28.07.2011 р.

№ 114 – VI

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, будівництва та інфраструктури райдержадміні-страції

 

немає

 

1412,0

 

1184,2

 

599,3

Оновлення картографіч-ного матері-алу населе-них пунктів району

14

Районна Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського  піклування на період до 2017 року

Рішення Татарбунарської районної ради від 04.11.2011 р.

№ 144 – VI

Служба у справах дітей райдержадміні-страції

 

 

 

немає

В межах бюджетних асигнувань

 

 

3,0

 

 

2,0

Виконання вимог зако-нодавства із забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського  піклування 

15

Програма забезпечення громадської безпеки, профілактики злочинності та зміцнення правопорядку в населених пунктах Татарбунарського району службами Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській

Рішення Татарбунарської районної ради від 04.11.2011 р. № 155 – VІ

Татарбунарський РВ ГУМВС України в Одеській області

 

немає

 

459,2

 

20,0

 

20,0

Створення належних умов для поси-лення бороть-би зі злочин-ністю, забезпе-чення громад-ської безпеки в

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

області на період 2011-2014 роки

 

 

 

 

 

 

населених пунктах району

16

Районна Програма «Утвердження гендерної рівності в Татарбунарському районі  на період до 2016 року»

Рішення Татарбунарської районної ради від 29.12.2011 р.

№ 200 – VI

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж-адміністрації 

 

 

 

немає

 

 

30,3

 

 

8,0

 

 

8,0

Здійснення заходів для розв’язання гендерних проблем в усіх сферах життєдіяль-ності сус-пільства

17

Районна Програма «Відпочинку та оздоровлення дітей в Татарбунарському районі на період до 2016 року»

Рішення Татарбунарської районної ради від 29.12.2011 р.

№ 201 – VI

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж-адміністрації 

 

 

 

немає

 

 

2453,0

 

 

1453,4

 

 

1451,3

Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей району

18

Районна Програма «Молодь Татарбунарщини на період до 2016 року»

Рішення Татарбунарської районної ради від 29.12.2011 р.

 № 202 – VI

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж-адміністрації 

 

 

немає

 

80,0

 

24,4

 

21,2

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді району

19

Районна Програма «Підтримка сім’ї в Татарбунарському районі на період до 2016 року»

Рішення Татарбунарської районної ради від 29.12.2011 р.

№ 203 – VI

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдерж-адміністрації 

 

 

немає

 

180,6

 

101,5

 

82,6

Створення правових, соціальних і економічних умов для на-лежного фун-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

кціонування і розвитку сім’ї

20

Програма забезпечення морального та матеріального стимулювання працівників АПК району з нагоди святкування Дня працівників сільського господарства на 2012 – 2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 29.12.2011 р.

№ 206 – VI

Управління агропромислового розвитку райдержадміні-страції

 

немає

В межах бюджетних асигнувань

 

132,1

 

132,1

Матеріальне заохочення працівників сільського гос-подарства з на-годи професій-ного свята

21

Районна Програма з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2012-2016 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 07.02.2012 р.

№ 226 – VI

Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміні-страції

 

немає

 

210,0

 

45,0

 

45,0

Сприяння у поліпшенні житлово-по-бутових умов жителів сіль-ської місце-вості району

22

Районна цільова Програма протидії захворювання на туберкульоз до 2014 року

Рішення Татарбунарської районної ради

від 01.11.2007р.

№ 121 – V;  від 07.02.2012 р.

№ 228 – VI

Комунальний заклад «Татарбунарська центральна районна лікарня»

 

немає

 

1377,0

 

360,0

 

359,8

Здійснення заходів щодо комплексної профілактики захворювань на туберкульоз

23

Програма скорочення кількості безпритульних тварин в Татарбунарському районі на період до 2020 року

Рішення Татарбунарської районної ради від 27.07.2012 р.

№ 292 – VI

Управління ветмедицини в Татарбунарському районі

 

немає

 

350,0

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

24

Районна Програма підготовки медичних кадрів для лікувально-профілактичних закладів Татарбунарського району на 2013-2019 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 21.12.2012 р.

№ 323 – VI

Комунальний заклад «Татарбунарська центральна районна лікарня»

 

немає

 

71,0

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25

Програма навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для служби в органах місцевого самовря-дування Татарбунарського району на 2013-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 08.02.2013 р.

№ 336 – VI

Татарбунарська районна рада

 

немає

 

В межах бюджетних асигнувань

 

66,2

 

15,3

Удосконале-ння кадро-вого потен-ціалу органів місцевого са-моврядування

26

Програма розвитку місцевого самоврядування в Татарбунарському районі на 2013-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 08.02.2013 р.

№ 337 – VI

Татарбунарська районна рада

 

немає

 

В межах бюджетних асигнувань

 

42,7

 

40,7

Підвищення ресурсного потенціалу органів місце-вого само-врядування

27

Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Татарбунарському районі на 2013-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 08.02.2013 р.

№ 342 – VI

Відділ економічного розвитку і торгівлі

Татарбунарської райдержадміні-страції

 

немає

 

155,0

 

5,0

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

28

Районна Програма забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2013-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 19.07.2013 р.

№ 388 – VI

Служба у справах дітей райдержадміні-страції

 

паспорт є

 

22,0

 

150,0

 

128,0

Реалізація прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

29

Програма зайнятості населення Татарбунарського району на період до 2017 року

Рішення Татарбунарської районної ради від 19.07.2013 р.

№ 390 – VI

Управління соціального захисту населення райдержадміні-страції

 

немає

В межах бюджетних асигнувань

 

10,0

 

3,2

Підвищення рівня зайнятості населення

30

Програма з безпеки дорожнього руху в Татарбунарському районі на період 2013-2017 років

Рішення Татарбунарської районної ради від 11.10.2013 р.

№ 398 – VI

Татарбунарський РВ ГУМВС України в Одеській області

 

немає

В межах бюджетних асигнувань

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31

Районна Програма з утворення містобудівного кадастру Татарбунарського району Одеської області на 2013-2016 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 11.10.2013 р.

№ 399 – VI

Відділ містобу-дування, архітекту-ри, ЖКГ, будівниц-тва та інфраструк-тури райдерж-адміністрації

 

паспорт є

 

68,2

 

25,0

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

32

Районна Програма соціально-економічного розвитку Татарбунарського району на 2014 рік

Рішення Татарбунарської районної ради від 27.12.2013 р.

№ 429 – VI

Відділ економічного розвитку і торгівлі

Татарбунарської райдержадміні-страції

 

немає

В межах бюджетних асигнувань

В межах бюджетних асигнувань

В межах бюджетних асигнувань

Капітальний ремонт 23 об’єктів соціально-культурної сфери та доріг комунальної власності

33

Районна цільова Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та піклування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014 рік

Рішення Татарбунарської районної ради від 27.12.2013 р.

№ 431 – VI

Комунальний заклад «Татарбунарська центральна районна лікарня»

 

немає

 

207,5

 

185,3

 

185,1

Зниження темпів зро-стання кіль-кості інфікова-них осіб в районі, забез-печення ліку-вання, догляд та під-тримка ВІЛ-інфікова-них і хворих на СНІД

34

Районна цільова Програма підтримки малозабезпечених верств населення на 2014-2015 роки «З турботою про кожного»

Рішення Татарбунарської районної ради від 25.02.2014 р.

№ 449 – VI

Управління соціального захисту населення райдержадміні-страції

 

немає

 

555,1

 

130,6

 

123,9

Виконання вимог зако-нодавства з питань соц. захисту малозабезпе-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

чених верст населення

35

Районна цільова Програма «Цукровий діабет» на 2014-2017 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 25.02.2014 р.

№ 450 – VI

Комунальний заклад «Татарбунарська центральна районна лікарня»

 

немає

 

380,0

 

380,0

 

380,0

Профілактика, діагностика та лікування хворих на цукровий діабет

36

Програма правової освіти населення Татарбунарського району Одеської області на 2014-2018 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 25.02.2014 р.

№ 451 – VI

 

Татарбунарське районне управління юстиції Одеської області

 

паспорт є

 

5,0

 

-

 

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

37

Місцева програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Татарбунар-ського району Одеської області на 2014 – 2017 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 25.02.2014 р.

№ 452 – VI

Татарбунарський міськрайонний сектор ГУ ДСНС України в Одеській області

 

паспорт є

 

327,1

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

38

Програма сприяння розвитку громадського суспільства в Татарбунарському районі на 2014-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 25.02.2014 р.

№ 453 – VI

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміні-страції

 

немає

не передбачено

-

-

Заходи Програми не фінансува-лись

39

Програма забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у комунальному підприємстві «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька» на 2014 рік»

Рішення Татарбунарської районної ради від 25.04.2014 р.

№ 473 – VI

Комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька»

 

немає

 

40,0

 

40,0

 

40,0

Здешевлення на 50% вар-тість путівок для дітей соціально незахищеної  категорії населення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Татарбунарському районі на 2009-2015 роки

Рішення Татарбунарської районної ради

від 27.03.2009 р. №300 – V,

від 17.10.2014 р. № 515 – VІ

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, будівництва та інфраструктури райдержадміні-страції

 

 

немає

 

450,0

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

41

Програма «Репродуктивне здоров’я населення Татарбунарського району до 2015 року»

Рішення Татарбунарської районної ради від 05.03.2008 р. № 169 – V

Райдержадміні-страція

Комунальний заклад «Татарбунарська центральна районна лікарня»

 

 

немає

 

1155,0

 

-

 

-

Заходи Програми не фінансува-лись

42

Районна Програма здійснення контролю за станом документів Національного архівного фонду районного архівного відділу Татарбунарської районної державної адміністрації на 2010-2014 роки

 

Рішення Татарбунарської районної ради від 19.02.2010 р. № 398 – V

Архівний відділ райдержадмі-ністрації

 

немає

не передбачено

 

-

 

-

Забезпечення довготривалого збережен-ня документів Національно-го архівного фонду

43

Районна Програма «Безбар’єрна Татарбунарщина» на 2012 – 2014 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 08.11.2012 р. № 300 – VІ

Управління соціального захисту населення райдержадміні-страції

 

немає

не передбачено

 

-

 

-

Створення безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими можливостя-ми

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

44

Програма з розповсюдження наркоманії в Татарбунарському районі на 2014-2016 роки

Рішення Татарбунарської районної ради від 17.10.2014 р. № 511 – VІ

Комунальний заклад «Татарбунарська центральна районна лікарня»

 

паспорт є

 

-

 

-

 

-

Кошти передбачені на 2015 рік у сумі 9,0 тис.грн.

 

Разом по району

 

 

 

 

5377,9

4518,5

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                                                                                                       Н.В.Економ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 3

 

Розрахунок кількості районних цільових

 та комплексних програм по Татарбунарському району,

які діють станом на 01.01.2015 р.

 

№ п/п

 

Показники

 

Одиниць

1

Кількість програм, які діяли на території району станом на 01.01.2014р.

 

38

2

Кількість програм, які прийняті протягом 2014 року всього

з них:

-       на 2014 рік та на перспективу

-       на перспективу

 

10

 

7

3

3

Кількість програм, які завершили свою дію станом на 01.01.2015 року

 

8

4

Кількість програм, які втратили чинність у 2014 році згідно рішень районної ради

1 (рішення

від 25.02.2014р.

№449 – VI)

5

Кількість програм, які у 2014 році оптимізовано (декілька програм об’єднані в одну)

3 (рішення

від 05.03.2008р. № 169 – V;

від 11.12.2009р. № 383 – V;

від 25.02.2014р. № 450 - VI

6

Кількість програм, які діють на території району станом на 01.01.2015 р. [(стр.1 +стр.2) - стр.3 –стр.4 – стр.5]

 

36

 

 

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                           Н.В.Економ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про інвентаризацію районних цільових

 і комплексних програм по Татарбунарському району, заходи яких

здійснювались протягом 2011 - 2014 років, та пропозиції на 2015 рік

 

 

З метою розв’язання найважливіших проблем розвитку району і окремих його сфер та галузей структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади і органами місцевого самоврядування щорічно розробляються відповідні програми, заходи яких фінансуються за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів та інших джерел, передбачених чинним законодавством.

Так, у 2011 році на території Татарбунарського району діяло 36 районних цільових та комплексних програм:

-       у 2012 році – відповідно 37;

-       у 2013 році – 39;

-       у 2014 році – 44 (перелік програм наведено у додатку 1).

 

Згідно проведеного моніторингу, станом на 01.01.2015 року на території Татарбунарського району діють 36 районних цільових та комплексних програм (додаток 2).

Зменшення кількості програм у 2015 році порівняно з 2014 роком на 8 одиниць пояснюється їх оптимізацією та завершенням дії деяких програм (дані наведені у додатку 3).

Зазначаємо, що у 2014 році із 44 діючих районних програм фінансування здійснювалося лише по 24 програмам (що становить 55 % від їх загальної кількості). Через дефіцит бюджету фінансування по 24 програмам здійснено частково (на 95 %).

За 2011 – 2014 роки на фінансування заходів діючих програм передбачалося 5,4 млн.грн., а фактично направлено 4,5 млн.грн., що становить  83,3 %.

Також інформуємо, що заходи, які передбачалися районними програмами:

– «Репродуктивне здоров’я населення Татарбунарського району до 2015 року» (затверджена рішенням Татарбунарської районної ради від 05.03.2008 р. № 169 – V);

– «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 роки» (затверджена рішенням Татарбунарської районної ради від 11.12.2009 р. № 383 – V);

– «Цукровий діабет» на 2014 – 2017 роки» (затверджена рішенням Татарбунарської районної ради від 25.02.2014 р. № 450 – VІ)

 

у 2014 році включено до районної цільової Програми «Здоров’я» на 2015 – 2018 роки, яка затверджена рішенням Татарбунарської районної ради                        від 17.10.2014 р. № 512 – VІ.

 

З метою забезпечення ефективного і прозорого використання бюджетних коштів та оптимізації кількості районних програм, рекомендуємо визнати вищезгадані 3 програми у сфері охорони здоров’я такими, що втратили чинність.

 

Додаємо:

- інформацію про інвентаризацію районних цільових та комплексних програм по Татарбунарському району, заходи яких здійснювались протягом 2011 - 2014 років (додаток 1);

- перелік районних цільових та комплексних програм по Татарбунарському району, заходи яких здійснюватимуться протягом 2015 року (додаток 2);

- розрахунок кількості районних цільових та комплексних програм по Татарбунарському району, які діють станом на 01.01.2015 р. (додаток 3);

- копію рішення Одеської обласної ради від 21 лютого 2014 року     №1016 – VI «Про затвердження обласної цільової програми «Здоров’я» на 2014 – 2018 роки .

 

Додатки: на  14  аркушах.  

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                    Н.В.Економ