14.10.2014

Інформація про діючі власні регуляторні акти Татарбунарської райдержадміністрації станом на 01.05.2014 року

 

№ з/п

Назва регуляторного акта (РА)

Дата прийняття РА

Номер РА

Термін прове-дення відсте- ження РА, тип

Здійснення заходів

1

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про забез-печення санітарного та епідемічного благополуччя населення Татарбунарського району»

08.12.2000р.

№265/А-2000

Травень 2015 р. (періодичне)

В травні 2012 р. здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних та соціологічних опитувань шля-хом порівняння показників станом на 01.05.2012 року з показниками на момент прийняття даного розпоряд-ження. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє поліпшенню санітарного та епідемічного благополуччя населення району.

2

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про підви-щення мобілізаційної готов-ності Татарбунарського району до поставки техніки національ-ної економіки до Збройних сил України»

 

24.11.2004р.

 

№533/А-2004

Червень 2015 р. (періодичне)

В червні 2012 року здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних шляхом порівняння показників станом на 01.06.2012 року з показниками станом на 01.06.2006 року. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє забезпеченню виконання Постанови КМУ від 28.12.2000 року №1921 «Про військово- транспортний обов’язок»

3

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про заходи щодо врегулювання бюджетної заборгованості установ, які утримуються за рахунок кош-тів місцевих бюджетів»

01.04.2005р.

№119/А-2005

Липень 2015р. (періодичне)

В липні 2012 року здійснено періодичне відстеження на підставі статистичних даних шляхом порівняння показників станом на 10.07.2012 р. з показниками попередніх періодів. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА сприяє дотриманню вимог Бюджетного кодексу України.

4

Розпорядження голови рай- держадміністрації «Про пере-дачу в оренду земельних ділянок»

08.04.2005р.

№123/А- 2005

Липень 2015р.

(періодичне)

В липні 2012 року здійснено періодичне відстеження на підставі опитувань респондентів в усній формі шляхом порівняння показників станом на 10.07.2012р. з показниками до прийняття регуляторного акту та попередніх періодів. Оцінка результатів відстеження пока- зує, що реалізація даного РА сприяє дотриманню вимог земельного законодавства України

5

 

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про встановлення розміру плати за користування даними реєстру

документів дозвільного характеру»

11.12.2006р.

№437/А-2006

 

Грудень 2016р. (періодичне)

 

В період з 10.12.2013 р. по 26.12.2013р. здійснено періо-дичне відстеження на підставі статистичних даних та

опитувань шляхом порівняння показників даного періоду з показниками попереднього пе-ріоду. Оцінка результатів від-стеження показує, що реалі-зація даного РА сприяє якісному виконанню ЗУ від 06.09.2005р. №2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме забезпечує правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в районі.

6

Розпорядження голови рай-держадміністрації «Про зат-вердження Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими орга-нами, суб’єктами господарю-вання та територіальним органом спеціально уповно-важеного органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності»

 

11.12.2006р.

 

№439/А-2006

 

Грудень 2016р. (періодичне)

 

В період з 10.12.2013 р. по 26.12.2013 р. здійснено періо-дичне відстеження на підставі статистичних даних та опитувань шляхом порівняння показників даного періоду з показниками попереднього пе-ріоду. Оцінка результатів від-стеження показує, що реалі-зація даного РА сприяє забез-печенню якісного виконання ЗУ від 06.09.2005р. №2806-ІV«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (через дозвільний центр

райдержадміністрації за 2011 рік видано 83 дозвільних документа, за 2012 рік – 79, за 2013 рік – 115. Динаміка показників свідчить, що за останній рік кількість виданих дозвільних документів збільшилась у порівнянні з попереднім роком на 45,5%).

7

Розпорядження виконуючого голови райдержадміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

23.04.2014р.

№106/А-2014

Травень 2015р.

(повторне)

В травні 2014 року здійснено базове відстеження на підставі опитувань суб’єктів господа-рювання. Оцінка результатів відстеження показує, що реалізація даного РА дозволяє якісно виконувати вимоги Закону України «Про авто- мобільний транспорт», поста-нови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081«Про затвер- дження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»

Начальник відділу економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                      Н.В.Економ