28.04.2015

Звіт про результати базового відстеження регуляторного акта – розпоряджень «Про затвердження Положення про центр та Регламенту центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації»

Відповідно до ст.10 Закону України «Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» було проведено відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення можливості досягнення даним актом визначених в ньому цілей.

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

         Розпорядження районної державної адміністрації:

     «Про затвердження Положення про  Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації »

     « Про затвердження  Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації»

2. Виконавець заходів відстеження

         Відділ надання  адміністративних  послуг  Татарбунарської   райдержадміністрації.

 3. Цілі прийняття акта

          Основною метою прийняття даного регуляторного акта є виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг  при Татарбунарській  районній державній  адміністрації та Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській  районній державній адміністрації.

 4. Строк виконання заходів з відстеження

Базове відстеження було здійснено у період з 01.02.2015 року по 01.03.2015 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

 6. Методи одержання результатів відстеження

     Результати відстеження були одержані шляхом аналізу статистичних та адміністративних показників, наданих суб’єктами надання адміністративних послуг та за допомогою опитування фізичних та юридичних осіб, які звертались за отриманням адміністративних послуг.

Методом одержання результатів регуляторного акта є те, що в   Татарбунарському   районі проводиться системна робота, спрямована на створення Центру надання адміністративних послуг.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних даних

   Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності зазначеного регуляторного акта були визначені наступні показники результативності:

  • витрати часу на отримання певних адміністративних послуг;
  • кількість скарг щодо процедур отримання адміністративних послуг.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акта є:

  • можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері

 надання адміністративних послуг;

  • виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
  • отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
  • зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.

 

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

Центр надання

адміністративних послуг

01.01.2014-01.02.2014

01.01.2015-01.02.2015

кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги (місцеві адміністративні органи)

не утворено

5

кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

не утворено

        357     

кількість наданих адміністративних послуг (без врахування відмов)

не утворено

        345

кількість відмов у наданні адміністративних послуг

не утворено

          -          

середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

не утворено

         12

кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

не утворено    

         -

Розмір надходжень до державного бюджету і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не зміниться.

Кількість суб`єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта: регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до Центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській  районній державній  адміністрації.    Територія дії акта — Татарбунарський район Одеської   області.

Регуляторний акт – розпорядження «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації» розміщений на офіційному веб-сайті  Татарбунарської  районної державної адміністрації     (http:// www.tatarbunar-rda. odessa.org.ua/.).

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

   Затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів:

  • забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до

інформації щодо порядку, умов, строків адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

  • мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності

безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

  • запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення

 якості їх надання;

  • удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів,

посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

        Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік після набрання чинності цим актом.

 

 

 

 

  Керівник Центру надання адміністративних послуг                                   В.М.Мондок