Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання


 

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2012  № 28


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 січня 2012 р. 
за № 49/20362

Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання

Відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 “Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2006 за № 1/11875;

пункт 3 наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22.09.2006 № 82 “Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2006 за № 1103/12977;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.10.2009 № 176 “Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.11.2009 за № 1047/17063;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2011 № 34 “Про внесення змін до наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.06.2011 за № 718/19456.

3. Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України – керівника апарату Павленка В. П.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший віце-прем’єр-міністр України - 
Міністр економічного розвитку 
і торгівлі УкраїниА. П. Клюєв


 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
12.01.2012  № 28Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
17 січня 2012 р. 
за № 49/20362

ПОЛОЖЕННЯ 
про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання

I. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує діяльність державних адміністраторів і їх взаємодію з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання щодо видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, прийняття декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) за принципом організаційної єдності.

1.2. Основні терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі - Закон).

1.3. Інші терміни вживаються у такому значенні:

заявник - суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, який (яка) звертається до державного адміністратора щодо отримання (переоформлення, отримання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, інформації, консультації та подання декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність;

представник регіонального, місцевого дозвільного органу - посадова особа регіонального або місцевого дозвільного органу;

уповноважений представник регіонального, місцевого дозвільного органу - посадова особа регіонального або місцевого дозвільного органу, уповноважена брати участь у роботі дозвільного центру відповідним розпорядчим документом цього органу.

II. Повноваження державного адміністратора

2.1. Основними завданнями державного адміністратора є:

2.1.1. Надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру.

2.1.2. Прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам.

2.1.3. Видача суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами.

2.1.4. Забезпечення взаємодії регіональних, місцевих дозвільних органів та документообігу.

2.1.5. Організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних, місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта.

2.1.6. Контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

2.1.7. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру.

2.1.8. Інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою регіонального, місцевого дозвільного органу.

2.1.9. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру.

2.1.10. Ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.

2.1.11. Координація діяльності дозвільного центру.

2.1.12. Видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

2.1.13. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

2.2. Основними обов’язками державного адміністратора є:

2.2.1. Забезпечення видачі документів дозвільного характеру, оформлених регіональними, місцевими дозвільними органами, виключно через дозвільний центр.

2.2.2. Оптимізація процесу видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру шляхом налагодження взаємодії між представниками регіональних, місцевих дозвільних органів.

2.2.3. Організація та інформаційне забезпечення діяльності представників регіональних, місцевих дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єкта.

2.2.4. Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб’єктів господарювання (у тому числі звернень до представників регіональних, місцевих дозвільних органів).

2.2.5. Формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

2.2.6. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі (переоформлення, отримання дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру та надання їх керівництву відповідних міських рад (їх виконавчих органів), відповідних обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у місті Києві державних адміністрацій та відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

2.3. Покладення на державного адміністратора інших завдань та обов’язків, не передбаченихЗаконом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дозвільну систему у сфері господарської діяльності, забороняється.

2.4. Державний адміністратор має право:

2.4.1. Безоплатно отримувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю. Дозвільний орган зобов’язаний надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

2.4.2. Порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, голови обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, керівника відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів.

2.4.3. Відмовити у прийнятті заяви на отримання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі одержання документів поштою - письмово повідомити заявника).

ІІІ. Порядок взаємодії державного адміністратора з регіональними, місцевими дозвільними органамита суб’єктами господарювання

3.1. У разі звернення суб’єкта господарювання (його уповноваженої особи) державний адміністратор надає вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання документа дозвільного характеру або його переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру та реєстрації декларації.

3.2. Регіональні, місцеві дозвільні органи забезпечують видачу (переоформлення, видачу дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру виключно через державного адміністратора в приміщенні дозвільних центрів.

Уповноважені представники регіональних, місцевих дозвільних органів ведуть облік звернень суб’єктів господарювання, які звернулися до них у межах дозвільного центру за консультацією. Відповідна інформація вноситься до аркуша-обліку, який після закінчення прийому суб’єктів господарювання передається державному адміністратору. Аркуш-облік повинен містити інформацію щодо найменування суб’єктів господарювання, документів дозвільного характеру, за якими вони звернулися, тощо. Аркуш-облік також може вестися в електронному вигляді.

3.3. У разі звернення заявника за отриманням документа дозвільного характеру державний адміністратор видає бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів, за необхідності надає допомогу під час їх заповнення.

3.4. Державний адміністратор приймає від суб’єкта господарювання заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру.

3.5. Державний адміністратор здійснює реєстрацію заяви та документів, що додаються до неї, у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору (далі - журнал обліку/реєстрації заяв та документів) (додаток 1), та формує дозвільну справу.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, який складається у двох примірниках. Один примірник опису видається заявнику з відміткою про дату, номер реєстрації заяви і документів, що додаються до неї, та підписом державного адміністратора, другий зберігається в дозвільній справі.

Державний адміністратор повідомляє заявника про строк розгляду документів та надання документа дозвільного характеру або документа про відмову у його видачі шляхом зазначення цієї інформації на другому примірнику опису, що повертається заявнику.

У разі відмови державним адміністратором суб’єкту господарювання в прийнятті пакета документів підстави, за яких відмовлено, зазначаються в описі (у двох примірниках), який підписується державним адміністратором.

3.6. Державний адміністратор приймає у суб’єкта господарювання декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Реєстрація декларації здійснюється регіональним, місцевим дозвільним органом відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 685 “Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства” та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.

3.7. Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до регіональних, місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.

3.8. У разі необхідності особистої присутності заявника, якщо це передбачено законодавством, при розгляді регіональними, місцевими дозвільними органами документів, наданих заявником для отримання документа дозвільного характеру, державний адміністратор повідомляє його про це під час прийняття заяви та документів, що додаються до неї.

3.9. Державний адміністратор заводить аркуш-проходження, у якому зазначаються етапи проходження дозвільної процедури.

3.10. Представник відповідного регіонального, місцевого дозвільного органу після отримання комплекту документів робить відповідний запис у аркуші-проходженні дозвільної процедури, який ведеться за довільною формою.

3.11. Представник відповідного регіонального, місцевого дозвільного органу з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї, протягом установленого законом строку забезпечує здійснення відповідної процедури (підготовка та оформлення документа дозвільного характеру або надання документа про відмову у його видачі) та передає державному адміністратору документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі.

3.12. У разі виявлення факту порушення вимог чинного законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру (переоформлення, видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру) посадовою особою регіональних, місцевих дозвільних органів державний адміністратор інформує про це посадову особу, якій він підпорядковується, а також уповноважений орган.

3.13. Державний адміністратор після отримання документа дозвільного характеру або документа про відмову у його видачі від представника регіонального, місцевого дозвільного органу робить відповідний запис у аркуші-проходженні дозвільної процедури.

3.14. Наступного робочого дня після отримання документа дозвільного характеру (або в разі прийняття регіональним, місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) державний адміністратор повідомляє заявника про час видачі документа дозвільного характеру (телефоном, факсом, поштовим повідомленням, електронною поштою), про що робить відповідний запис у журналі, який ведеться за довільною формою.

3.15. Державний адміністратор видає суб’єкту господарювання документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі, про що робить відповідний запис у журналі обліку/реєстрації заяв та документів.

3.16. У разі коли дозвільна процедура розбивається на декілька етапів та включає в себе послідовність погодження кількох дозвільних органів (відповідно до схеми проходження дозвільно-погоджувальної процедури, що є невід’ємною частиною регламенту (інформаційної картки)) (далі - регламент), державний адміністратор здійснює приймання-передачу комплекту документів між регіональними, місцевими дозвільними органами.

Передача державним адміністратором документів заявника для розгляду представникам відповідних регіональних, місцевих дозвільних органів та отримання від них документа дозвільного характеру (у тому числі переоформленого документа дозвільного характеру чи його дубліката) або документа про відмову у видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав для відмови) фіксуються у аркуші-проходженні дозвільної процедури з проставлянням у ньому дати передачі документів і підпису державного адміністратора та представника (або уповноваженого представника) регіонального, місцевого дозвільного органу.

3.17. У разі потреби проведення обстеження об’єкта декількома регіональними, місцевими дозвільними органами у випадках, передбачених чинним законодавством, представники регіональних, місцевих дозвільних органів проводять його спільно.

Після надходження від суб’єкта господарювання заяви та необхідного комплекту документів для отримання документа дозвільного характеру державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня повідомляє в письмовій формі (факсом) уповноважених представників відповідних регіональних, місцевих дозвільних органів щодо необхідності проведення спільного обстеження об’єкта відповідно до повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 2).

Державний адміністратор наступного робочого дня після узгодження дати та строку проведення обстеження з відповідними регіональними, місцевими дозвільними органами повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення спільного обстеження) шляхом надсилання відповідного повідомлення про проведення спільного обстеження (додаток 3) у письмовій формі (факсом, поштовим повідомленням).

За бажанням або в разі потреби державний адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.

Державний адміністратор веде облік проведених обстежень у журналі обліку проведених спільних обстежень (додаток 4).

Регіональні, місцеві дозвільні органи за результатами проведених спільних обстежень оформлюють документ дозвільного характеру або документ про відмову у його видачі відповідно до вимог, установлених законодавством, та передають його державному адміністратору.

3.18. Однією із форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності може бути проведення спільних засідань представників регіональних, місцевих дозвільних органів та державного адміністратора.

Державний адміністратор організовує спільні засідання представників регіональних, місцевих дозвільних органів та повідомляє їх про дату та час проведення зазначених спільних засідань (телефоном, факсом).

Представники регіональних, місцевих дозвільних органів, що беруть участь у вказаних спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. За необхідності представники регіональних, місцевих дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.

Протокол спільних засідань є документом, який підтверджує обговорення питань та прийняття рішень (висновків) уповноважених представників регіональних, місцевих дозвільних органів.

Якщо заявник бажає бути присутнім при проведенні спільного засідання представників регіональних, місцевих дозвільних органів, державний адміністратор повідомляє заявника про дату та час проведення спільного засідання (телефоном, факсом).

ІV. Методологічне та матеріально-технічне забезпечення взаємодіїдержавного адміністратора з регіональними, місцевимидозвільними органами та суб’єктами господарювання

4.1. Державний адміністратор та уповноважені представники регіональних, місцевих дозвільних органів взаємодіють для забезпечення видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру, прийняття декларації для її реєстрації за принципом організаційної єдності в межах дозвільного центру.

4.2. У роботі дозвільних центрів беруть участь уповноважені представники регіональних, місцевих дозвільних органів та представники інших органів виконавчої влади, уповноважені законом на видачу документів дозвільного характеру, які забезпечують консультування суб’єктів господарювання, зокрема:

територіальних органів центральних органів виконавчої влади:

Державної інспекції техногенної безпеки України;

Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України;

Державної архітектурно-будівельної інспекції України;

Державного агентства лісових ресурсів України;

Державного агентства земельних ресурсів України;

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України;

Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті;

Державної інспекції сільського господарства України;

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

органів з питань охорони навколишнього природного середовища;

структурних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

органів державного управління автомобільними дорогами;

структурних підрозділів міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), обласних, районних та районних у місті Києві державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів і служб міських рад (у разі утворення), органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

У приміщенні дозвільних центрів також можуть здійснювати свою діяльність представники:

підприємств, установ та організацій, що видають документи, без наявності яких суб’єкт господарювання не може провадити господарську діяльність;

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (під час здійснення делегованих повноважень), що надають адміністративні послуги.

4.3. Керівники регіональних, місцевих дозвільних органів зобов’язані забезпечити участь у роботі дозвільних центрів своїх уповноважених представників.

Копія розпорядчого документа про уповноваження представника регіонального, місцевого дозвільного органу на участь у роботі дозвільного центру надається державному адміністратору.

У разі відсутності уповноваженого представника регіонального, місцевого дозвільного органу, який бере участь у роботі дозвільного центру (щорічна відпустка, навчальна відпустка, хвороба тощо), обов’язки уповноваженого представника на участь у роботі дозвільного центру покладаються на іншу посадову особу регіонального, місцевого дозвільного органу шляхом видання відповідного розпорядчого документа.

4.4. Для оптимізації процесу видачі документів дозвільного характеру, їх переоформлення, видачі дублікатів, анулювання регіональними, місцевими дозвільними органами розробляються та затверджуються регламенти, що визначають послідовність дій для отримання відповідного документа дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур, у порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”.

4.5. Режим роботи дозвільного центру (години роботи представників регіональних, місцевих дозвільних органів) та кількісний склад державних адміністраторів установлюються залежно від кількості юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, кількості звернень суб’єктів господарювання та документів дозвільного характеру, які видаються регіональними, місцевими дозвільними органами, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць).

4.6. Державний адміністратор здійснює прийом суб’єктів господарювання у приміщенні дозвільного центру щодня (у робочі дні) у визначені години.

4.7. Для підвищення ефективності роботи державного адміністратора дозвільний центр укомплектовується офісними меблями, засобами зв’язку (модемом або виділеною лінією), комп’ютерною, офісною технікою, необхідними канцтоварами та інформаційними стендами.

4.8. На інформаційних стендах розміщується інформація, яка є необхідною суб’єктам господарювання для започаткування та провадження господарської діяльності, щодо режиму роботи дозвільного центру, переліку документів дозвільного характеру, порядку видачі документів дозвільного характеру (регламент) та відповідних рахунків для внесення плати за видачу документів дозвільного характеру (у разі необхідності здійснення таких платежів).

На зазначених інформаційних стендах розміщуються також зразки бланків заяв, платіжних документів та інша необхідна суб’єкту господарювання інформація.

Інформаційні стенди розміщуються у місцях, що не обмежують відвідувачам вільного доступу до них.

4.9. З метою вдосконалення взаємодії державних адміністраторів з регіональними, місцевими дозвільними органами у дозвільному центрі забезпечується ведення книги скарг та пропозицій, яка розміщується на видному та доступному місці.

4.10. Для збереження документів, дозвільних справ, журналів облаштовується приміщення (архів).

До передачі суб’єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру державний адміністратор повинен забезпечити їх збереження.

Вимоги до приміщення архіву та зберігання дозвільних справ визначаються законодавством.

Директор департаменту 
державної регуляторної політики 
та розвитку підприємництваГ. М. Яцишина
 

Додаток 1 
до Положення про державного 
адміністратора і порядок його 
взаємодії з регіональними, 
місцевими дозвільними органами 
та суб’єктами господарювання

ЖУРНАЛ 
обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа державному адміністратору

Реєстраційний номер

Дата прийняття (відмови в прийнятті) заяви та документів, що додаються до неї, або дата прийняття декларації

Документ дозвільного характеру або відмітка про декларацію

Орган, що видає документ дозвільного характеру або реєструє декларацію

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця (або уповноваженої ним особи), підпис заявника (або відмітка про надходження поштою) та дата

Прізвище та ініціали державного адміністратора, який прийняв заяву про отримання документа дозвільного характеру та документи, що до неї додавалися, або декларацію, його підпис

Відмітка про видачу документа дозвільного характеру або видачу зареєстрованої декларації, підпис заявника та дата отримання документа дозвільного характеру або зареєстрованої декларації

Відмітка про відмову у видачі документа дозвільного характеру (номер та дата рішення регіонального, місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру) або направлення на доопрацювання декларації (номер та дата листа з обґрунтуванням), підпис заявника (або відмітка про надіслання поштою) та дата

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

__________ 
Примітка. Журнал повинен бути пронумерованим, прошнурованим та скріпленим печаткою відповідної міської ради (виконавчого комітету), обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, відповідного уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим.


 

Додаток 2 
до Положення про державного 
адміністратора і порядок його 
взаємодії з регіональними, 
місцевими дозвільними органами 
та суб’єктами господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення спільного обстеження


 

Додаток 3 
до Положення про державного 
адміністратора і порядок його 
взаємодії з регіональними, 
місцевими дозвільними органами 
та суб’єктами господарювання

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення спільного обстеження


 

Додаток 4 
до Положення про державного 
адміністратора і порядок його 
взаємодії з регіональними, 
місцевими дозвільними органами 
та суб’єктами господарювання

ЖУРНАЛ 
обліку проведених спільних обстежень

№ з/п

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -  підприємця 

Документ дозвільного характеру, щодо отримання (переоформлення, отримання дубліката, анулювання) якого звернувся суб’єкт господарювання

Адреса об’єкта, що підлягає обстеженню

Перелік регіональних, місцевих дозвільних органів, які беруть участь в обстеженні

Дата проведення спільного обстеження, узгоджена з представниками регіональних, місцевих дозвільних органів

Дата та номер повідомлення суб’єкта господарювання про дату і строк проведення спільного обстеження

Результати обстеження

Примітка