Схема

проходження процедури видачі документів дозвільного характеру

І. Суб'єкт господарювання (заявник) для отримання дозвільного документу подає державному адміністратору пакет документів:

    1. Заяву затвердженої форми.

   Відповідно  до вимог ст.7 Закону України №1869-VI «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»:

    Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджується КМУ за поданням уповноваженого органу та за погодженням з дозвільними органами.

2. Документи, які підтверджують внесення плати за видачу         документа дозвільного характеру, якщо вона передбачена законом;

  1. Документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини, пов'язані з його одержанням.

 До заяви додаються:

   Документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа.   

    Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов’язані з підтвердженням можливості суб’єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.

     Забороняється вимагати від заявника для одержання документу дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.

      Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою особою. У разі надання заяви та документів рекомендованим листом підпис заявника підлягає нотаріальному посвідченню.

Державний адміністратор приймає у суб’єкта господарювання декларацію про відповідність його матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Реєстрація декларації здійснюється регіональним, місцевим дозвільним органом відповідно до вимог законодавства. 

      Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.

ІІ. Адміністратор реєструє заяву та формує дозвільну справу, яку у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передає до відповідної дозвільної установи.

      Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.

     Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом.

ІІІ. Місцеві дозвільні установи протягом десяти робочих днів з дати одержання від адміністратора заявочного пакету (якщо інше не передбачено законом) приймають рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення адміністратору відповідні документи.

ІV. Адміністратор наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника про місце і час видачі документа дозвільного характеру