11.09.2011

Порядок складання, подання запитів на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі в Татарбунарській районній державній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Татарбунарської районної державної адміністрації

від    06.06. 2011 р.       № 207/А-2011

 

  Зареєстровано в Татарбунарському районному управління юстиції 13 липня 2011 р. за № 8/399

Уповноважена особа оргену державної реєстрації                               

 

 

Порядок складання, подання запитів на інформацію в усній,

письмовій чи іншій формі в Татарбунарській

районній державній адміністрації

1. Цей порядок розроблений відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації»,- Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/ 2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

2.      Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації -   Татарбунарської  районної  державної   адміністрації  (далі   -   розпорядник

інформації) надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

«і

3. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

4.  Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

 

 

Запит на інформацію повинен містити:

1)    ім'я    (найменування)    запитувача,    поштову    адресу    або –адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2)   загальний   опис   інформації   або   вид,   назву,   реквізити  чи   зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на веб-сторінці розпорядника інформації.                                                                                                    ""

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його повинна оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природний явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у таких випадках:

1)  розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2)   інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації».

 

 

Відповідь розпорядника інформації* про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або повинно бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1)      прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2)  дату відмови;

3)  мотивовану підставу відмови;

4)      порядок оскарження відмови;

5)      підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію' надається у письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається у випадку, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

2)      дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3)   причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис. 

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можуть бути оскаржено до керівника розпорядника, Одеської обласної державної адміністрації або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2)      відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3)      ненадання відповіді на запит на інформацію;

4)  надання недостовірної або неповної інформації;

5)      несвоєчасне надання інформації;

6)     невиконання районною державною адміністрацією обов'язку
оприлюднювати інформацію відповідно до стаїті 15 Закону України "Про
доступ до публічної інформації"";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність районної державної адміністрації, що
порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1)      ненадання відповіді на запит;

2)      ненадання інформації на запит;

3)      безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4)  неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5)   надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної
інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7)  необгрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 

8)       нездійснення реєстрації документів;

9)       навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушенірозпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Керівник апарату Татарбунарської районної державної адміністрації Л.В.Коваль

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді ->>