Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Татарбунарської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній д

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження голови Татарбунарської   районної державної адміністрації «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при  Татарбунарській   районній державній адміністрації Одеської області»

 

    1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

        Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань,  звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

         Прийняття розпорядження голови Татарбунарської  районної державної адміністрації «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при Татарбунарській  районній державній адміністрації Одеської області» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Татарбунарському   районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

2. Цілі  державного регулювання.

             Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акта є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги  у Татарбунарському  районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг при Кодимській  районній державній адміністрації (далі – Центр).

          Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом „єдиного вікна“ та «відкритого простору» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому ;

- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

 - виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів,  посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг .

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як суб’єкти господарювання та громадяни звертаються  за наданням  адміністративних послуг безпосередньо  до адміністративного органу. Дана процедура не є прозорою, відсутній громадський контроль та не відповідає Закону України „Про адміністративні послуги“.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

2. Прийняття даного проекту  розпорядження дасть  можливість:

            - звернувшись до адміністратора у Центрі суб’єкти господарювання та громадяни матимуть можливість раціонально скоротити  кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- безперешкодно суб’єктам господарювання та  громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

 - реалізації прав та інтересів громадян  та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України „Про адміністративні послуги“.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом  цього регуляторного акта передбачено затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через  Центр надання адміністративних послуг при  Татарбунарській  районній державній адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-іспрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг при  Татарбунарській  районній державній адміністрації, а також реалізувати основні принципи  державної політики у сфері  надання адміністративних послуг у частині  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів  звернень.

 5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза -  нестабільне фінансове становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській районній державній адміністрації, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг, збільшення спектру надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

 6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-        відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-        дотримання принципу організаційної єдності;

-        раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-        мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-        вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-        мінімізація корупційної складової;

-        оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-        налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-        формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг при Татарбунарській  районній державній адміністрації.

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

-        доступність та зручність;

-        належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-        чітке визначення переліку документів,

У суб’єктів господарювання  додаткові витрати не очікуються.

необхідних для отримання відповідної          адміністративної послуги;

-        отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-        мінімізація часу на очікування в черзі;

-        мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-        можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-        контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-        отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-        вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-        визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-        наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-        доступ суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

 

Сфера інтересів громадян

-        доступність та зручність (місце розташування,  режим роботи Центру);

-        належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-        чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-        отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-        мінімізація часу на очікування в черзі;

-        мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-        можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-        контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-        отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-        вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-        визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-        наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-   доступ суб'єктів звернень до інформації     про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

                                                                   

 7.Запропонований строк дії регуляторного акта.

            Даний проект регуляторного акта – розпорядження  Татарбунарської   районної державної адміністрації «Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг при  Татарбунарській  районнійї державній адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

            У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

            - кількість адміністративних органів, які  надаються у Центрі надання адміністративних послуг  при Татарбунарській  районній державній адміністрації;

            - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

            - розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

            - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

            - кількість наданих адміністративних послуг;

            - середній термін розгляду звернення;

            - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися відділом економіки райдержадміністрації.