Затверджена рішенням

районної ради

від 21.10.2016 р. № 152-VІІ

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

І  КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ТАТАРБУНАРСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НА  2016 - 2020  РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2016


Структура програми

 

 

Стор.

I. Загальні положення.

3

ІІ. Мета і основні задачі Програми.

4

ІІІ. Механізм виконання і фінансове забезпечення.

5

ІV. Прогнозовані результати реалізації Програми.

5

V. Організація  і  контроль за виконанням, моніторинг Програми, оцінка її ефективності.

5

VІ. Пріоритетні напрями і заходи щодо виконання Програми:

7

 

6.1. Регулювання туризму, інвестиційна політика.

7

 

 

6.2. Розвиток туристичної інфраструктури по напрямах

основних транспортних сполучень.

8

 

 

6.3. Використовування рекреаційних ресурсів і культурної

спадщини для розвитку туризму.

9

 

6.4. Розвиток рекреаційних зон.

10

 

6.5. Підтримка розвитку молодіжного і дитячого туризму.

16

 

6.6. Розвиток спеціальних видів туризму.

17

 

 

6.7. Маркетинг туризму і курортів, інформаційно-рекламна

діяльність.

18


I. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

 

Розвиток туризму істотним чином впливає на такі сектори економіки як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого споживання і є одним з перспективних напрямків економіки.

Важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал.

На території Татарбунарського району відсутні великі промислові підприємства. Більшість населення зайнята в сільському господарстві. Південний клімат дозволяє вирощувати всі можливі в Україні овочі і фрукти. Основним багатством краю є водні ресурси. Протяжність чорноморського узбережжя близько 50 км, більше десятка солоних озер, чотири водосховища.

Ці чинники сприяють створенню і функціонуванню в районі мережі закладів відпочинку для місцевого населення, а також туристів з інших регіонів України і близького зарубіжжя.

Разом з тим подальшому розвитку туризму і курортно-рекреаційної галузі в районі перешкоджає:

недосконалість нормативно-правової бази;

невідповідність переважної більшості туристичних об'єктів міжнародним стандартам;

хаотичність забудов, відсутність видержаного стилю архітектури, фізичний та моральний знос більшості будівель;

незадовільний стан туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах відпочинку і вздовж автомобільних доріг;

неефективність використання рекреаційних ресурсів і необхідність їх збереження;

нерозвинена система організації дозвілля та низький рівень культури і  платоспроможності відпочиваючих;

відсутність газо- та водопроводів;

недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими фахівцями;

недостатність державної підтримки і комплексного підходу до рекламування регіонального туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринку туристичних послуг.

 

 

 

 

ІІ. Мета і основні задачі Програми

 

Основною метою Програми є створення конкурентноспроможного на українському і міжнародному ринку регіонального туристичного продукту шляхом комплексного використовування туристичних і курортно-рекреаційних можливостей регіону і розвитку інфраструктури туризму, збереження екологічної рівноваги і культурної спадщини.

Основними задачами Програми є:

забезпечення стійкого розвитку туристичної і курортно-рекреаційної галузі;

підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць;

нарощування об'ємів надання туристичних послуг;

збільшення частини очікуваних доходів від туристичної і курортно-рекреаційної галузі у районному і місцевих бюджетах;

залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів для розвитку туристичної інфраструктури;

підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів і об'єктів культурної спадщини;

поліпшення інформаційного і рекламного забезпечення.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 

 

Відділ культури за участю інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування щороку розробляє план дій по виконанню передбачених Програмою заходів.

Відділ культури райдержадміністрації здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва незалежно від форм власності, громадських організацій і об'єднань з питань виконання Програми.

Фінансування виконання Програми здійснюється в рамках асигнувань, передбачених в місцевих бюджетах, а також за рахунок залучення коштів державного бюджету  і інших джерел, не заборонених чинним законодавством, внесків юридичних і фізичних осіб.

          Обсяг видатків на фінансування Програми з районного бюджету буде здійснюватися при формуванні районного бюджету на відповідний рік.

         Строки та етапи виконання програми період з 2016 по 2020 роки.

 

 

 

IV. Напрями діяльності та заходи програми

 

Ця Програма визначає основні напрями та форми діяльності районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування щодо формування в Татарбунарському районі сприятливого для подальшого становлення й ефективного функціонування туристичної та курортно-рекреаційної галузі регіону.

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв’язанню наявних соціально-економічних проблем, активізації підприємницької діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності, поліпшенню їхнього фінансового становища, збільшенню обсягів конкурентноспроможних туристично-оздоровчих послуг, здатних задовольнити потреби населення країни та іноземних громадян, забезпеченню на цій основі динамічного розвитку сіл та району в цілому при дотриманні екологічної рівноваги і збереженні історико-культурної спадщини (додаток ).

Програма підготовлена відділом культури районної державної адміністрації з урахуванням пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських рад за підтримки підприємств, що працюють у цьому напрямку.

Нормативно-правову базу Програми складають:

-        Закон України «Про туризм»;

-        Закон України «Про курорти».

 

V. Очікувані результати реалізації та ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

ефективно використовувати наявні туристичні і рекреаційні ресурси регіону;

стимулювати розвиток сучасної туристичної інфраструктури, упорядкувати і модернізувати її об'єкти;

значно збільшити об'єм туристичних послуг і товарів, підвищити їх якість;

створити сприятливі умови для задоволення потреб населення і іноземних туристів в активному відпочинку, зміцненні здоров'я, для залучення до культурних цінностей, розширення різноманітності туристичних маршрутів, зміцнення матеріально-технічної бази туризму;

підвищити рівень транспортної інфраструктури і інвестиційну привабливість регіону;

створити значну кількість робочих місць в невиробничій сфері, яка сприятиме позитивним змінам в структурі зайнятості населення;

створити економічні умови для відновлення навколишнього природного середовища, об'єктів історико-культурної спадщини і підвищення зацікавленості місцевого населення в їх збереженні.

Оцінку ефективності реалізації Програми здійснюватиме відділ культури райдержадміністрації щорічно до 1 березня з інформуванням про наявні результати районну раду і райдержадміністрацію.

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконанням,

моніторинг Програми

 

Загальний контроль за ходом реалізації програми здійснює районна рада.

Відділ культури райдержадміністрації щорічно вносить на розгляд районної ради інформаційно-аналітичну довідку про хід виконання  Комплексної програми розвитку туризму і курортно-рекреаційної галузі на 2016 ‑ 2020 роки за підсумками року, пропозиції щодо її фінансового забезпечення на наступний рік.

Всі виконавці Програми надають інформацію про хід її реалізації  відділу культури райдержадміністрації щорічно до 15 січня.

З метою забезпечення збору, обробки, збереження і аналізу інформації про стан туристичної і курортно-рекреаційної сфери району, прогнозування її змін під впливом соціально-економічної діяльності, а також розробки коректив і рекомендацій для ухвалення управлінських рішень створюється система регіонального моніторингу на основі показників кількісного і якісного плану.

 


Додаток 1

до напрямів та заходів

щодо виконання Програми

 

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу (роки)

Відповідальний виконавець

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування , (тис.грн.)

 

Очікувані результати

У тому числі за роками

Всього

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Регулювання туризму, інвестиційна політика.

1.1. Передбачати в програмах соціально-економічного розвитку району, міста і сіл розділи з розвитку туристично-рекреаційної сфери.

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад.

Усього

 

 

 

 

 

 

Визначення туристичного потенціалу регіону та забезпечення стійкого розвитку туристичної і курортно-рекреаційної галузі району.

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

1.2. Створити дорадчий орган з питань розвитку туристичної галузі при виконкомі міської ради.

2016 рік

Виконком Татарбунарської міської ради.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

1.3. Визначити перспективи створення нових туристичних і рекреаційних об’єктів, зон масового відпочинку, розвитку інфраструктури активного відпочинку.

2016 рік

Відділ культури, відділ містобудування, архітектури, ЖКХ, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

1.4.  Сприяти виділенню земельних ділянок для створення відповідної туристичної інфраструктури, зокрема для будівництва і реконструкції сільських зелених садиб, тематичних парків, скверів, зелених територій, аквапарків, яхт-клубів тощо.

2016 - 2020 роки

Виконкоми міської, сільських рад, відділ Держземкадастру у Татарбунарському районі, відділ містобудування, архітектури, ЖКХ, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Матеріально-технічне забезпечення роботи в галузі туризму (придбання нової оргтехніки, пального, канцтоварів, обслуговування комп’ютера, послуги зв’язку, тощо)

Щорічно

Відділ культури райдержадміністрації

Усього

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

місцевий бюджет, у тому числі:

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

районний

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

Сумарний обсяг фінансування (тис.грн.) по рокам (всього по 1 напрямі)

Усього

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

місцевий бюджет, у тому числі:

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

районний

100,0

20,0

20,0

20,0

20,00

20,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

2.

Розвиток туристичної інфраструктури по напрямах  основних транспортних сполучень

2.1. Розробити пропозиції по будівництву, ремонту і реконструкції автомобільних шляхів з метою забезпечення транспортного сполучення з об'єктами відвідування туристами, створення туристичних маршрутів.

2016-2017 роки

Виконкоми міського та сільських рад,, відділи відділ містобудування, архітектури, ЖКХ, будівництва та інфраструктури, культури райдержадміністрації, Татарбунарський Автодор.

Усього

 

 

 

 

 

 

Забезпечення безпеки туристів, підвищення рівня обслуговування та надання туристичних послуг.

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

2.2. Забезпечити дотримання обов'язкових санітарно-гігієнічних умов в установах громадського харчування, закладах тимчасового розміщення, розташованих вздовж  автомобільних шляхів, в місцях масового відпочинку туристів, на автозаправних станціях тощо.

Постійно

Татарбунарське міжрайонне управління Головного управління Держсчанепідемслужби, виконкоми міської та сільських рад.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

2.3. Розробити карту-схему розташування туристичних маршрутів, об'єктів відвідування туристами і туристичної інфраструктури.

2016-2017 роки

 

Відділ культури  райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад.

Усього

2,0

1,0

1,0

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

2,0

1,0

1,0

 

 

 

районний

2,0

1,0

1,0

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

2.4. Обладнати відповідно до вимог чинного законодавства туристичні маршрути відповідними дорожніми знаками, які інформуватимуть про об'єкти туристичних відвідувань і туристичної інфраструктури.

2016-2020 роки      

Відділ культури райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад. 

Усього

60,0

 

25,0

20,0

 

15,0

місцевий бюджет, у тому числі:

45,0

 

20,0

15,0

 

10,0

районний

20,0

 

10

5,0

 

5,0

міський

12,0

 

5,0

5,0

 

2,0

сільський

13,0

 

5,0

5,0

 

3,0

Інші

15,0

 

5,0

5,0

 

5,0

Сумарний обсяг фінансування (тис.грн.) по рокам (всього по 2 напрямі)                                              

Усього

62,0

1,0

26,0

20,0

 

15,0

місцевий бюджет, у тому числі:

47,0

1,0

21,0

15,0

 

10,0

районний

20,0

1,0

11,0

5,0

 

5,0

міський

12,0

 

5,0

5,0

 

2,0

сільський

13,0

 

5,0

5,0

 

3,0

Інші

15,0

 

5,0

5,0

 

5,0

3. Використання рекреаційних ресурсів і культурної спадщини для розвитку туризму.

3.1. Провести інвентаризацію природних і історико-культурних ресурсів і оцінку їх туристичного потенціалу.

2016 рік

Відділ культури райдержадміністрації.

Усього

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня туристичної привабливості району, ефективне використання рекреаційних ресурсів і об’єктів культурної спадщини.

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

3.2. Проводити комплексні обстеження туристичних об’єктів, екскурсійних маршрутів, стоянок автотранспорту, місць тимчасового проживання та харчування, масового відпочинку, звернувши увагу на пожежні, санітарно-епідеміологічні та інші вимоги нормативних документів з питань безпеки туристів.

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад., Татарбунарське міжрайонне управління ГУ ДСЕС України, Татарбунарський МРС ГУ ДСНС України в Одеський обл.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

3.3. Завершити реалізацію заходів по відновленню морського лиману Сасик.

2016-2017 роки

Районна рада, райдержадміністрація, причетні виконкоми сільських рад.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

3.4. Облаштування туристичного об’єкту культурної спадщини національного значення «Траянів вал», який включений до державного реєстру нерухомих пам’яток України і розташований на межі сел Борисівка та Глибоке.

2017 рік

Відділи культури, містобудування, архітектури ЖКХ, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, виконком Глубоковської і Борисівської сільських рад.

Усього

250,0

 

250,0

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

250,0

 

250,0

 

 

 

3.5. Організувати проведення на території міста Татарбунари етно-гастрономічного фестивалю «Культура Бесарабії»

2016-2020 роки

Відділ культури, міськсільвиконкоми.

Усього

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

місцевий бюджет, у тому числі:

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

районний

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

міський

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

сільський

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

інші

 

 

 

 

 

 

Сумарний обсяг фінансування (тис.грн.) по рокам (всього по 3 напрямі)  

Усього

325,0

15,0

265,0

15,0

15,0

15,0

місцевий бюджет, у тому числі:

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

районний

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

міський

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

сільський

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

інші

250,0

 

250,0

 

 

 

4.   

Розвиток рекреаційних зон

4.1. Проводити моніторинг стану основних фондів туристично-оздоровчих установ.

Щорічно

Відділ культури райдержадміністрації, виконкоми відповідних сільських рад.

Усього

 

 

 

 

 

 

Можливості розв’язати ряд соціально-економічних проблем рекреаційних зон району, підвищення інвестиційної привабливості.

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.2 Створення на рекреаційних зонах району сезонних медичних пунктів

 

2016-2017 роки

Лиманська, Приморська, Тузлівська сільські ради, КУ «Татарбунарський ЦПМСД»

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.3. Здійснювати заходи щодо поліпшення стану доріг на територіях курортів, облаштуванню місць для парковки легкових автомобілів.

2016-2020 роки

Виконкоми Приморської, Лиманської, Тузлівської сільських рад.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.4. Привести до чинних вимог санітарного законодавства існуючі артсвердловини та водорозподільні мережі розміщені в рекреаційних зонах, обладнати очисними спорудами бази відпочинку, встановити опріснювальне устаткування.

2016-2020 роки

Виконкоми Приморської, Лиманської, Тузлівської сільських рад, комунальні служби, директори та власники баз відпочинку.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.5. Здійснювати будівництво мереж водопостачання і водовідведення, каналізаційних споруд курортних об'єктів незалежно від форм власності і підпорядкування.

постійно

Виконкоми Приморської, Лиманської, Тузлівської сільських рад, підприємства - власники туристично-оздоровчих об'єктів.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.6. Сприяти реалізації проектів розвитку курортної інфраструктури шляхом:

 - створення спеціалізованих лікувальних і оздоровчих центрів різних форм власності (SPA-курорти, центри оздоровчої, косметичної медицини, інше);

 - створення центрів активного відпочинку і дозвілля (тематичних парків, стадіонів, тенісних, футбольних, волейбольних майданчиків, дегустаційних залів і т.п.);

 - озеленення територій;

 - створення і підтримка в належному стані скверів і парків;

 - створення інформаційно-рекламних об’єктів для обслуговування туристів.

Постійно

Відділ культури райдержадміністрації, відділ містобудування , архітектури ЖКХ, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації,  виконкоми міської та сільських рад.   

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.7. Проводити реконструкцію пішохідних містків через лимани Джантшейський та Малий Сасик.

Щорічно

Райдержадміністрація, виконкоми Приморської та Лиманської сільських рад, підприємства - власники туристично-оздоровчих об'єктів.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.8. Проводити благоустрій рекреаційних зон (освітлення, озеленення, розміщення урн для сміття, біотуалетів, роздягалень, тіньових навісів, душових на пляжах, встановлення рекламних щитів, бігбордів тощо) відповідно до діючих вимог

2016-2020 роки

Виконкоми

Приморської,

Лиманської,

Тузлівської сільських рад.

Усього

 

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.9. Капітальний ремонт автодороги Татарбунари-Тузли-Лебедівка:

 

2016-2018 роки

Одеська облдержадміністрація, Татарбунарська райдержадміністрація.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

4.10. Розроблення та затвердження згідно чинного законодавства генерального плану населеного пункту Лебедівка Тузлівської сільської ради.

2016-2017 року

Відділ містобудування,  архітектури, ЖКГ, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації, виконком Тузлівської сільської ради.

Усього

1000,00

500,0

500,0

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

1000,0

500,0

500,0

 

 

 

4.11.  Буріння нової артезіанської свердловини в населеному пункті Лебедівка, Встановлення башти «Рожновського». Розведення водопровідної мережі по населеному пункту.

2016-2017 роки

Виконком Тузлівської  сільської ради, відділ містобудування,  архітектури, ЖКГ, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації

Усього:

1500,0

300,0

1200,0

 

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

1500,0

300,0

1200,0

 

 

 

4.12.  Капітальний ремонт дороги по вул. Курортна рекреаційної зони Расєйка, с. Приморське

2016 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

400,0

400,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

400,0

400,0

 

 

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

400,0

400,0

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

4.13.Капітальний ремонт артезіанської свердловини на рекреаційній зоні Расєйка, с. Приморське

2016 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

100,0

100,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

100,0

100,0

 

 

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

100,0

100,0

 

 

 

 

           Інші

 

 

 

 

 

 

4.14.  Придбання асенізаційного автомобіля для КП «Управління курортом» Приморської с/р

2016 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

300,0

300,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

100,0

100,0

 

 

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

100,0

100,0

 

 

 

 

інші

200,0

200,0

 

 

 

 

4.15. Капітальний ремонт дороги та освітлення вул..Курортна рекреаційної зони Расєйка, с. Приморське

2017 рік

Виконком Приморської сільської ради

усього

500,0

 

500,0

 

 

 

місцеві бюджети,

у тому числі:

300,0

 

300,0

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

300,0

 

300,0

 

 

 

інші

200,0

 

200,0

 

 

 

4.16. Капітальний ремонт дамби (будівництво набережної), встановлення освітлення та лавок для відпочинку  на рекреаційній зоні Расєйка, с. Приморське

2017 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

600,0

 

600,0

 

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

300,0

 

300,0

 

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

300,0

 

300,0

 

 

 

інші

300,0

 

300,0

 

 

 

4.17. Капітальний ремонт містків через озеро Джаншейське на рекреаційній зоні Расєйка, с. Приморське

2018 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

200,0

 

 

200,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

100,0

 

 

100,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

сільський

100,0

 

 

100,0

 

 

інші

100,0

 

 

100,0

 

 

4.18. Капітальний ремонт вулиці Курортна від КПП до містка через озеро Джаншейське рекреаційної зони Расєйка, с. Приморське

2018 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

600,0

 

 

600,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

400,0

 

 

400,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

400,0

 

 

400,0

 

 

інші

200,0

 

 

200,0

 

 

4.19. Встановлення рятувальних постів, біотуалетів, зонтів, роздягалень на пляжі рекреаційної зони Расєйка, с. Приморське

2018 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

150,0

 

 

150,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

50,0

 

 

50,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

50,0

 

 

50,0

 

 

Інші

100,0

 

 

100,0

 

 

4.20. Реконструкція ринкової території рекреаційної зони Расєйка, с. Приморське

2019 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

500,0

 

 

 

500,0

 

Місцевий бюджет, у тому числі

200,0

 

 

 

200,0

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

200,0

 

 

 

200,0

 

інші

300,0

 

 

 

300,0

 

6.4.21. Будівництво централізованої каналізації та очисних споруд на рекреаційній зоні Расєйка, с. Приморське

2019 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

2100,0

 

 

 

2100,0

 

Місцевий бюджет, у тому числі

400,0

 

 

 

400,0

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

400,0

 

 

 

400,0

 

Інші

1700,0

 

 

 

1700,0

 

6.4.22. Капітальний ремонт дороги по вулиці Радісна рекреаційної зони Расєйка, с. Приморське

2020 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

200,0

 

 

 

 

200,0

Місцевий бюджет, у тому числі

100,0

 

 

 

 

100,0

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

100,0

 

 

 

 

100,0

Інші

100,0

 

 

 

 

100,0

6.4.23. Встановлення системи освітлення по вулиці Радісна рекреаційної зони Расєйка, с. Приморське

2020 рік

Виконком Приморської сільської ради

Усього

900,0

 

 

 

 

900,0

Місцевий бюджет, у тому числі

500,0

 

 

 

 

500,0

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

500,0

 

 

 

 

500,0

Інші

400,0

 

 

 

 

400,0

6.4.24. Виготовлення генерального плану села Лиман та рекреаційної зони «Катранка»

 

2016-2017 роки

 

 

 

 

Виконком Лиманської сільської ради

 

 

Усього

1000,0

500,0

500,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

1000,0

500,0

500,0

 

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

1000,0

500,0

500,0

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

6.4.25. Будівництво містка до моря на рекреаційній зоні «Катранка», с. Лиман

2016-2018 роки

Виконком Лиманської сільської ради

 

Усього

600,0

300,0

150,0

150,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

    300,0

200,0

50,0

50,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

    300,0

200,0

50,0

50,0

 

 

Інші

300,0

100,0

100,0

100,0

 

 

6.4.26. Кап. ремонт містка до моря на рекреаційній зоні «Катранка», с. Лиман

 

2017-2018 роки

Виконком Лиманської сільської ради

 

Усього

500,0

300,0

100,0

100

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

200,0

100,0

50,0

50,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

200,0

100,0

50,0

50,0

 

 

Інші

300,0

200,0

50,0

50,0

 

 

6.4.27. Встановлення пішохідних тротуарів на території рекреаційної зони  «Катранка», с. Лиман (1000м2)

2017-2018 роки

Виконком Лиманської сільської ради

 

Усього

500,0

300,0

100,0

100,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

200,0

100,0

50,0

50,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

200,0

100,0

50,0

50,0

 

 

Інші

300,0

200,0

50,0

50,0

 

 

6.4.28. Облаштування нових торгівельних місць на території рекреаційної зони «Катранка», с. Лиман

2016-2017 роки

Виконком Лиманської сільської ради

 

Усього

600,0

400,0

100,0

100,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

600,0

400,0

100,0

100,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

300,0

200,0

50

50

 

 

Інші

300,0

200,0

50

50

 

 

6.4.29. Встановлення рятувальних вишок, біотуалетів, зонтів, роздягалок на березі моря на рекреаційній зоні «Катранка», с. Лиман

2016-2017 роки

Виконком Лиманської сільської ради

 

Усього

500,0

500,0

 

 

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

200,0

200,0

 

 

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

200,0

200,0

 

 

 

 

Інші

300,0

300,0

 

 

 

 

6.4.30. Жерствяна підсипка доріг на рекреаційній зоні «Катранка», с. Лиман

2016-2017 роки

Виконком Лиманської сільської ради

 

Усього

500,0

250,0

125,0

125,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

200,0

100,0

50,0

50,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

200,0

100,0

50,0

50,0

 

 

Інші

300,0

150,0

75,0

75,0

 

 

6.4.31. Виготовлення проектно-технічної документації по забезпеченню водою рекреаційної зони «Катранка», с. Лиман

2016-2018 роки

Виконком Лиманської сільської ради

 

Усього

180,0

30,0

70,0

80,0

 

 

Місцевий бюджет, у тому числі

180,0

30,0

70,0

80,0

 

 

Районний

 

 

 

 

 

 

Міський

 

 

 

 

 

 

Сільський

180,0

30,0

70,0

80,0

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Сумарний обсяг фінансування (тис.грн.) по рокам  

Усього

13430,0

4180,0

3945,0

1605,0

2600,0

1100,0

місцевий бюджет, у тому числі:

13430,0

4180,0

3945,0

1605,0

2600,0

1100,0

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

5530,0

2030,0

1350,0

1420,0

600,0

600,0

інші

7900,0

2150

2525,0

725,0

2000,0

500,0

6.5.Підтримка розвитку молодіжного і дитячого туризму.

6.5.1. Провести інвентаризацію та створити базу даних об'єктів туристичної інфраструктури, які можуть бути використані для потреб молодіжного і дитячого туризму.

2016-2017 роки

Відділ сім’ї,  молоді і спорту, відділ культури, відділ освіти виконкоми міської та сільських рад.

Усього

 

 

 

 

 

 

Підвищення туристичної привабливості, збільшення  обсягу надання туристичних послуг.

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Організувати проведення молодіжних туристичних фестивалів, змагань і зборів.

Щорічно

Відділи культури,  відділ сім’ї, молоді і спорту райдержадміністрації, відділ освіти

Усього

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

місцевий бюджет, у тому числі:

20,5

0,5

5,0

5,0

5,0

5,0

районний

20,5

0,5

5,0

5,0

5,0

5,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

229,5

49,5

45,0

45,0

45,0

45,0

6.5.3. Розробити схеми, путівники, довідники, буклети молодіжних туристичних маршрутів, маршрутів вихідного дня для учнів загальноосвітніх закладів, професіонально-технічного училища.

2016-2020 роки

Відділ сім’ї  молоді і спорту, відділ  культури  райдержадміністрації

Усього

14,0

2,0

5,0

3,0

2,0

2,0

місцевий бюджет, у тому числі:

14,0

2,0

5,0

3,0

2,0

2,0

районний

14,0

2,0

5,0

3,0

2,0

2,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.5.5. Проводити конкурс студентських і шкільних робіт на тему "Туристичні перлини Татарбунарщини".

Щорічно

Відділ сім’ї молоді і спорту,відділ культури, відділ освіти райдержадміністрації

Усього

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

місцевий бюджет, у тому числі:

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

районний

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Сумарний обсяг фінансування (тис. грн.) по рокам

Усього

274,0

54,0

57,0

55,0

54,0

54,0

місцевий бюджет, у тому числі:

44,5

4,5

12,0

10,0

9,0

9,0

районний

44,5

4,5

12,0

10,0

9,0

9,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

Інші

229,5

49,5

45,0

45,0

45,0

45,0

6.6.Розвиток спеціальних видів туризму.

 

6.6.1. Впроваджувати на території району нових туристичних маршрутів і розвитку перспективних тематичних напрямів туризму, зокрема сільського, екологічного, екстремального, пізнавального, риболовного, релігійного, спортивно-оздоровчого, яхтового і інших.

Постійно

Відділ культури райдержадміністрації, НПП «Тузловські лимани»

Усього

 

 

 

 

 

 

Збільшення та нарощування об’ємів туристичних послуг і товарів, підвищення їх якості, створення додаткових робочих місць, підвищення рівня життя громадян.

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.6.2. Оновити екологічно-туристичні маршрути на території національного природного парку «Тузлівські лимани»

2016-2017 роки

НПП «Тузловські лимани»

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.6.3. Проводити роботу  з профорієнтації серед сільського безробітного населення з метою залучення його до підприємницької діяльності у сфері сільського зеленого туризму. Організовувати навчання з питань правових аспектів діяльності,  обслуговування туристів, рівня якості послуг.

Постійно

Районний  центр зайнятості, громадські організації, відділ культури  райдержадміністрації.

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.6.4. Вивчити можливості та організувати розчищання печер і катакомб, які можуть використовуватися для відвідин туристами.

2018-2020 роки

Міська рада, відділ культури   райдержадміністрації, громадські організації.

Усього

100,0

 

 

100,0

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

20,0

 

 

20,0

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

20,0

 

 

20,0

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

80,0

 

 

80,0

 

 

Розділ 6. Сумарний обсяг фінансування (тис.грн.) по рокам

Усього

100,0

 

 

100,0

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

20,0

 

 

20,0

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

20,0

 

 

20,0

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

80,0

 

 

80,0

 

 

6.7.Маркетинг туризму і курортів, інформаційно-рекламна діяльність.

6.7.1. Створити єдину інформаційну систему з повним банком даних лікувально-санаторних, рекреаційно-туристичних і готельних послуг, місцезнаходження, маршрутів, цін, транспортного забезпечення і інших послуг.

2016-2017 роки

Відділ культури  райдержадміністрації

Усього

 

 

 

 

 

 

Поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення і рівня туристичної привабливості

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.7.2. Проводити моніторинг реалізації заходів Програми для визначення рейтингу населених пунктів, туристичних підприємств, громадських об’єднань по підвищенню туристичного іміджу району.

Щорічно

Відділ культури  райдержадміністрації, координаційна рада із розвитку туризму і курортно-рекреаційних зон  району

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.7.3. Сприяти упровадженню в районних  засобах масової інформації спеціальних циклів і рубрик для популяризації внутрішнього туризму, історико-культурної спадщини і організувати забезпечення їх необхідною інформацією.

Постійно

Відділ культури райдержадміністрації, редакція районної газети «Татарбунарский вестник» 

Усього

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

районний

 

 

 

 

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.7.4. Приймати участь Татарбунарського району в туристичних виставках в Україні і за її межею.

Щорічно

Відділ культури  райдержадміністрації.

Усього

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

місцевий бюджет, у тому числі:

20,0

 

5,0

5,0

5,0

5,0

районний

20,0

 

5,0

5,0

5,0

5,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

5,0

5,0

 

 

 

 

6.7.5. Розробити і видати інформаційно-рекламну продукцію про туристичні можливості регіону:

 - довідник «Буджак туристичний»;

 - буклети по екскурсійних маршрутах району;

 - туристичну карту Татарбунарського району;

 - компакт-диск «Татарбунарський район запрошує».

2016-2020   роки

Відділ культури  райдержадміністрації, виконкоми міської та сільських рад.

Усього

22,0

1,0

10,0

 

11,0

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

22,0

1,0

10,0

 

11,0

 

районний

10,0

1,0

4,0

 

5,0

 

міський

3,0

 

1,5

 

1,5

 

сільський

9,0

 

4,5

 

4,5

 

інші

 

 

 

 

 

 

6.7.6. Організовувати проведення урочистих святкових зборів з нагоди Міжнародного дня туризму.

2016-2020  роки

Відділ культури райдержадміністрації, громадські організації.

 

Усього

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

місцевий бюджет, у тому числі:

12,0

 

3,0

3,0

3,0

3,0

районний

12,0

 

3,0

3,0

3,0

3,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

3,0

3,0

 

 

 

 

6.7.7. Проводити щорічно професійний регіональний рейтинг підприємств туристичної галузі  по номінаціях:

- краща установа відпочинку;

- кращий екскурсовод;

- кращий туристичний маршрут;

 - краща сувенірна продукція.

2016-2020 роки

Відділ культури райдержадміністрації, виконкоми відповідних сільських рад.   

Усього

20,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

місцевий бюджет, у тому числі:

19,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

районний

9,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

інші

1,0

1,0

 

 

 

 

6.7.8. Створення туристично-інформаційного візит центру «Буджак»

2018 рік

Районна рада, відділ культури райдержадміністрації

Усього

100,0

 

 

100,0

 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

20,0

 

 

20,0

 

 

районний

20,0

 

 

20,0

 

 

міський

 

 

 

 

 

 

сільський

 

 

 

 

 

 

інші

80,0

 

 

80,0

 

 

Розділ 7. Сумарний обсяг фінансування (тис.грн.) по рокам

Усього

182,0

13,0

22,0

112,0

23,0

12,0

місцевий бюджет, у тому числі:

93,0

4,0

22,0

32,0

23,0

12,0

районний

71,0

2,0

14,0

30,0

15,0

10,0

міський

3,0

 

1,5

 

1,5

 

сільський

19,0

2,0

6,5

2,0

6,5

2,0

інші

89,0

9,0

 

80,0

 

 

Сумарний обсяг фінансування (тис.грн.) по рокам

Усього

14473,0

4283,0

4335,0

1927,0

2712,0

1216,0

 

місцевий бюджет, у тому числі:

5909,5

2074,5

1510,0

992,0

667,0

666,0

районний

262,5

32,5

62,0

70,0

49,0

49,0

міський

60,0

5,0

11,5

30,0

7,0

7,0

сільський

5587,0

2037,0

1436,5

892,0

611,0

610,0

інші

8563,5

2208,5

2825,0

935,0

2045,0

550,0