Затверджена рішенням

районної ради

від  21.10.2016 р. № 153-VІІ

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В ТАТАРБУНАРСЬКОМУ РАЙОНІ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2016-2020 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татарбунари - 2016


Структура програми

 

 

Стор.

I. Загальні положення.

3

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

3

ІІІ. Мета програма.

4

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання.

4

V. Координація та контроль за виконанням програми.

5

VІ. Напрями діяльності та заходи програми:

6

 

6.1. Збереження та розвиток існуючої мережі закладів, установ культури, пам`яток культурної спадщини, забезпечення їх сучасною матеріально-технічною базою.

6

 

 

6.2. Відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району, проведення інформаційно-просвітницьких, культурно-мистецьких заходів.

8

 

 

6.3. Забезпечення районних закладів культури кадрами та збереження кадрового потенціалу.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

          Програма розвитку культури в Татарбунарському районі (далі – Програма) розроблена з метою вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження та розвитку культурного потенціалу району, відродження української та інших національних культур, мов, культурних традицій краю, створення сприятливих умов для розвитку етнічної мовної і культурної самобутності народів, що мешкають в районі, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, естетичного та духовного виховання дітей та юнацтва.

          Мережа закладів культури району налічує:

-       26 клубів та Будинків культури, із яких 1  районний і 16   

     сільських Будинків культури, 9 сільських клубів;

-       1 районна і 1 центральна дитяча бібліотеки, 28 сільських

      бібліотечних філіалів;                

        -   Районна дитяча музична школа, 3 філії музичної школи; 

        -   Татарбунарський районний історико – краєзнавчий музей

 

          Мережа культосвітніх закладів є оптимальною та за умови повноцінного функціонування спроможна забезпечити потреби населення району в культурному обслуговуванні.

          В умовах політичних та економічних реформ першочерговим завданням установ, закладів та творчих колективів галузі є діяльність, спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури Татарбунарського району, подолання негативних явищ та закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері.

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

          Програма розрахована на 2016-2020 роки та визначає стратегію і практичні заходи щодо розв’язання основних проблем функціонування та розвитку галузі в Татарбунарському районі.

Виконання Програми дасть змогу розпочати реалізацію загальнодержавних, обласних, міських цільових програм у тісній, наповненій конкретним змістом співпраці з загальноосвітніми школами, національними культурними товариствами, громадськими об’єднаннями, в т.ч., і на міжнародному рівні, забезпечить збереження інфраструктури і кадрового потенціалу галузі,  буде сприяти якісно новому рівню роботи її закладів, мистецьких колективів, творчих організацій, бібліотек.

Залишаються серйозні проблеми з утриманням бібліотечної мережі, пов’язані з забезпеченням збереження бібліотечних фондів та їх поповнення новими сучасними періодичними виданнями, творами сучасних українських авторів, впровадженням прогресивних систем обслуговування читачів.

В умовах значного дефіциту бюджетних коштів, видатки передбачені на утримання закладів культури використовуються лише на поточне утримання закладів культури і на оплату праці працівників цих закладів. Низька оплата праці, в свою чергу, останніми роками відображається на поступовому зниженні професійного рівня та вікового складу кадрового потенціалу міських закладів культури.

Важливого значенння набуває активніше використання програмно-цільового підходу до управління галуззю, розвиток таких форм, як конкурентність моделей у формуванні і модернізації мережі закладів культури, проектів творчих розробок, репертуарної політики, дозвілевих заходів, які повинні бути покладені в основу фінансування закладів культури.

Поліпшення вимагають питання охорони культурної спадщини, створення у місті належних умов для експонування, охорони та збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, уповільнення процесу занепаду народної творчості.

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери міста та району.

 Метою Програми є:

-       забезпечення реалізації державної політики у сфері культури;

-       збереження та розвиток існуючої мережі закладів та установ культури;

-       забезпечення вільного доступу до культурних надбань шляхом використання новітніх інформаційних технологій;

-       національно-патріотичне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням їх індивідуальних здібностей та особистих потреб;

-       відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій;

-       збереження української мови як державної, розвиток усіх мовних груп, що мешкають в регіоні згідно з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.

-       забезпечення закладів культури високопрофесійними кадрами та збереження кадрового потенціалу культурно-освітніх працівників;

-       поліпшення умов творчої діяльності працівників культури, підвищення рівня їх праці

 

IV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

          Шляхами розв’язання проблем Програми є:

-       проведення ремонтних робіт та реконструкцій об’єктів культури та дозвілля, комп’ютеризація цих об’єктів;

-       забезпечення закладів новим обладнанням, технічною апаратурою, комплектами костюмів, інструментами тощо;

-       поповнення фондів    масових бібліотек шляхом їх централізованого комплектування літературою, передплата на періодичні видання;

-        виявлення обдарованої молоді з наступним направленням до навчальних закладів культури та мистецтва всіх рівнів акредитації;

-       створення та розвиток самодіяльних колективів;

-       популяризація культурних надбань та духовних цінностей шляхом проведення культурно-мистецьких акцій, масових просвітницьких заходів.

          Основним джерелом фінансування Програми є бюджетні кошти району, передбачені для цієї мети.

          Фінансування Програми може здійснюватись з інших джерел, не заборонених законодавством.

          Обсяг видатків на фінансування Програми з районного бюджету буде здійснюватися при формуванні районного бюджету на відповідний рік.

         Строки та етапи виконання програми період з 2016 по 2020 роки.

 

V. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями програми здійснює відділ культури райдержадміністрації

Загальний контроль за ходом реалізації програми здійснює районна рада.

Відділ культури райдержадміністрації щорічно вносить на розгляд районної ради інформаційно-аналітичну довідку про хід виконання Програми розвитку культури на 2016 ‑ 2020 роки за підсумками року, пропозиції щодо її фінансового забезпечення на наступний рік.

Всі виконавці Програми надають інформацію про хід її реалізації  відділу культури райдержадміністрації щорічно до 15 січня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСЯГ

фінансування заходів Програми

 

№ п/п

Назва заходу

Орієнтовний обсяг та джерело фінансування , тис. грн.

 

всього

В тому числі з районного бюджету:

 

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

Здійснення ремонту даху районного Будинку культури

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

2

Проведення опалення в районному Будинку культури

1500,0

 

 

1500,0

 

 

 

3

Здійснення ремонту глядацької зали районного Будинку культури з урахуванням перекриття оркестрової ями та монтажу і обладнання кабіни керівника музичної частини

500,0

 

500,0

 

 

 

 

4

Заміна вбрання сцени

500,0

 

500,0

 

 

 

 

5

Заміна вікон і ремонт у кабінеті директора та кабінеті художнього керівника

30,0

30,00

 

 

 

 

 

6

Реконструкція фойє І поверху та сходів

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

7

Переобладнання фойе ІІ поверху на робочі кабінети:

-       фальш перекриття

-       встановлення дверей

-       встановлення освітлення

-       заміна вікон

-       ремонт приміщень

500,0

 

500,0

 

 

 

 

8

Встановлення вікон та реконструкція хорового кабінету

20,0

20,0

 

 

 

 

 

9

Реконструкція стільців-зв’язок

5,0

5,0

 

 

 

 

 

10

Придбання будівельний інструментів та матеріалів

5,0

5,0

 

 

 

 

 

11

Здійснення ремонту каналізаційної системи в районному історико-краєзнавчому музеї

12,0

 

6,0

6,0

 

 

 

12

 Здійснення косметичних ремонтів в бібліотеках

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

13

Здійснення косметичного ремонту в райному історико – краєзнавчому музеї.

6,0

 

1,5

1,5

1,5

1,5

 

14

 Заміна вікон в центральній районній бібліотеці  на металопластикові

 

   120,0

 

 

    60,0

 

    60,0

 

 

 

15

Встановлення охоронної сигналізації в районному історико-краєзнавчому музеї

29,5

 

28,0

0,5

0,5

0,5

 

16

Забезпечення централізованої бібліотечної системи предметами довгострокового використання

 

50,0

 

 

20,0

 

10,0

 

10,0

 

10,0

 

17

Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового використання: музичними інструментами, меблями, виставковими вітринами:

-       РБК

-       ДМШ

-       Музей

 

 

 

 

1150,0

300,0

    35,0

 

 

 

 

 

 

7,0

 

 

 

 

500,0

100,0

    7,0

 

 

 

 

500,0

100,0

  7,0

 

 

 

 

100,0

50,0

7,0

 

 

 

 

50,0

50,0

7,0

 

18

Обладнання освітлювальною та звукопідсилювальною апаратурою РБК

500,0

500,0

 

 

 

 

 

19

Забезпечення комп’ютерною технікою:

-       ЦБС

-       РБК

-       ДМШ

-       ІКМузей

 

100,0

50,0

50,0

24,0

 

20,0

 

20,0

20,0

   20,0

   12,0

 

 

20,0

20,0

20,0

12,0

 

20,0

10,0

10,0

 

20,0

 

20

Забезпечення проведення районних культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення державних свят, знаменних та пам’ятних дат з історії України, ювілеїв видатних історичних, громадських, культурних діячів: Дня Соборності, Дня Конституції, Дня Незалежності України, Дня народження Т. Г. Шевченко та ін..

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

21

Організація районних заходів, спрямованих на гармонійний розвиток традиційної української культури, зокрема: свята українського гумору, традиційні народні свята в рамках календарного кола: Різдво, Хрещення, свято Масляної, Пасха, Трійця, тощо.

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

22

Проведення районних фестивалів:

-       дитячої та юнацької творчості «Дитячі таланти рідного краю»

-       самодіяльної народної творчості «Сім кольорів веселки»

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

23

Придбання сценічних та національних костюмів

50,0

 

10,0

20,0

10,0

10,0

 

24

Забезпечення передплати мінімального переліку періодичних видань для всіх бібліотек району

300,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

 

25

Поповнення бібліотечних фондів виданнями українською мовою  та мовами національних меншин

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

26

Проведення культурно-просвітницьких заходів з популяризації української книги

8,0

-

2,0

2,0

2,0

2,0

 

27

Передбачення витрат на  придбання методичної літератури та періодичних видань в історико-краєзнавчий музей

5,0

-

2,0

1,0

1,0

1,0

 

28

Придбання музейного обладнання

6,0

1,0

1,5

1,5

1,0

1,0

 

29

Забезпечення проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

30

Проведення виїзних вистав і концертів у селах Татарбунарського району

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

31

Проведення виставок, концертів, творчих вечорів та звітів.

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

32

Створення макету Татарбунарської фортеці в районному історико-краєзнавчому музеї

3,5

 

2,0

1,5

 

 

 

33

Створення Книги Памяті учасникам АТО в районному історико-краєзнавчому музеї

10,0

 

10,0

 

 

 

 

34

Видання нарису «Історія Татарбунарського району»

5,0

 

3,0

2,0

 

 

 

35

Виготовлення рекламної та сувенірної продукції для музею

3,5

 

1,0

1,0

1,0

0,5

 

36

Відкриття експозиції «Україна сьогоденна»

2,0

1,0

1,0

 

 

 

 

37

Оновлення панно на стелях виставкових залах музею

7,0

 

3,0

4,0

 

 

 

38

Реекспозиція зали Татарбунарського повстання

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

39

Участь в обласних фестивалях та конкурсах: «Струмочки», «Квітучий Буджак»», «Вінок Дунаю» та ін.

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

40

Забезпечення проведення семінарів, педагогічних конференцій та курсів підвищення кваліфікації для викладачів з питань удосконалення методики викладання в школах естетичного виховання

8,0

 

2,0

2,0

2,0

2,0

 

41

Відзначення професійних свят: 

-       Всеукраїнського дня бібліотек,

-        Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

42

Матеріальне забезпечення аматорських колективів району

10,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

43

Надання пільг за навчання в школі естетичного виховання дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям з малозабезпечених сімей

115,0

-

25,0

30,0

30,0

30,0

 

44

Загальна сума коштів на реалізацію програми на 2016-20120 роки

 

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

 

45

усього

8423,5

1732,0

3500,0

2465,0

399,0

327,5

 

46

у т.ч. районний бюджет

8423,5

1732,0

3500,0

2465,0

399,0

327,5